Aby przystąpić do egzaminu musisz mieć wykształcenie wyższe z obszaru dziedzin nauk społecznych lub nauk medycznych lub nauk o zdrowiu (dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia).

Poza wyksztalceniem wyższym przystępując do walidacji powinieneś wykazać, że nabyłeś umiejętności praktyczne podczas co najmniej 50 godzinnego szkolenia/treningu z zakresu rozwoju osobistego i budowania świadomości własnych zasobów w pracy z innymi. Może to być trening interpersonalny, grupa Balinta lub praca z genogramem.

Przed egzaminem musisz zaświadczyć, że posiadasz co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy z rodziną lub dziećmi i młodzieżą. 

Zainteresowany powinien zebrać swoje portfolio, w którym wykaże:

a) trzy opisy przypadków odnoszących się do pracy z trzema pacjentami niepełnoletnimi;

b) kopie umów o pracę/świadectwa pracy lub umowy o charakterze cywilnoprawnym - potwierdzone za zgodność z oryginałem - ze wskazanymi zadaniami oraz zakresem obowiązków oraz potwierdzone kopie dokumentów poświadczające spełnienie kryteriów dostępu

c) referencje od pracodawców i podmiotów, z którymi Kandydat współpracuje lub współpracował;

d) formularz rejestracyjny.

Tak, możesz się odwołać.Procedura jest pisemna. Wyniki oceny są przesyłane elektronicznie  w terminie 7 dni kalendarzowych od przeprowadzenia testu. W mailu wskazany jest tryb, wysokość opłaty i czas odwołania się od oceny negatywnej.  W ciągu 3 dni możesz wówczas poprosić o ponowne przeliczenie punktów. 

Walidiacja efektów składa się z trzech etapów: identyfikowania, dokumentacji oraz weryfikacji.

Na etapie dokumentacji portfolio kandydata oceniane jest pod względem formalnym oraz merytorycznym. Analiza merytoryczna portfolio jest przeprowadzana przez niezależnych egzaminatorów wyznaczonych przez Uniwersytet lub Instytucję walidfującą. Na etapie weryfikacji. Etap weryfikacji wiedzy osoby kandydującej podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej.